News Ticker

Contact & legal

 

Contact

Heb je een vraag of wil je samenwerken met LOOK Fashion & Lifestyle? Aarzel dan zeker niet om even te mailen.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Privacy beleid

  Toepassing

  LOOK Fashion & Lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens enkel in de gevallen en voor de doeleinden zoals hierna vermeld.  Dit privacy beleid is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die LOOK Fashion & Lifestyle aanbiedt.

  Door het gebruik van de website www.lookfl.com aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van ons privacy beleid.

  LOOK Fashion & Lifestyle kan dit privacy beleid wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indien de wijzigingen van dermate invloed zijn op de wijze waarop LOOK Fashion & Lifestyle de al door LOOK Fashion & Lifestyle bewaarde persoonsgegevens verwerkt of openbaar maakt, zal LOOK Fashion & Lifestyle de websitegebruiker vragen een nieuwe versie van dit privacy beleid te aanvaarden zodra deze is gewijzigd. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht bij het eerste gebruik door de websitegebruiker van www.lookfl.com na communicatie van de wijziging van dit privacy beleid.

  Beleid

  LOOK Fashion & Lifestyle respecteert uw privacy en wil u aan de hand van deze kennisgeving informeren over haar beleid inzake de verwerking van de persoonsgegevens die zij via haar website verkrijgt. Merendeel van de informatie van www.lookfl.com is toegankelijk zonder dat de gebruiker persoonsgegevens dient op te geven, vereist LOOK Fashion & Lifestyle in een aantal gevallen dat deze informatie wordt doorgegeven.

  De persoonsgegevens worden hoe dan ook enkel verzameld wanneer de websitegebruiker deze zelf communiceert op uitdrukkelijk vrijwillige basis, bijvoorbeeld via het contactformulier op www.lookfl.com of via mail. Het doorgeven van deze informatie geldt als toestemming voor LOOK Fashion & Lifestyle om deze gegevens op te slaan en te verwerken, dit alles in overeenstemming met dit privacy beleid en de toepasselijke wettelijke regels..

  LOOK Fashion & Lifestyle verwerkt geen gevoelige gegevens noch andere gegevens die de uitdrukkelijke toestemming van de websitegebruiker vereisen.

  Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door LOOK Fashion & Lifestyle verzameld en verwerkt worden:

  –    Gegevens die u rechtstreeks aan LOOK Fashion & Lifestyle verstrekt:

  •  Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …
   •    Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …
   •    Klachten of feedback via onze kanalen
   •    Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden via de LOOK Fashion & Lifestyle-website, apps, webshop, …

  –    Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website, applicatie en webshop

  •    Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van LOOK Fashion & Lifestyle, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (zie cookiebeleid hieronder), gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u LOOK Fashion & Lifestyle toegang toe verleent heeft (vb. locatiegegevens).

  De websitegebruiker garandeert dat de gegevens die worden ingegeven hem of haar toebehoren, dan wel dat hij of zij de toestemming heeft deze gegevens mee te delen. Het gebruik van valse gegevens of van gegevens van derden die hun toestemming niet gaven, kan aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot onze website, bepaalde onderdelen daarvan en/of andere producten en/of diensten, tijdelijk of definitief.

  LOOK Fashion & Lifestyle garandeert dat zij de ontvangen persoonsgegevens enkel gebruikt voor de doelen uitdrukkelijk omschreven in dit privacy beleid. Iedere verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld zal alleen gebeuren met uw toestemming en volgens de toepasselijke wettelijke regels.

  In het algemeen verwerkt LOOK Fashion & Lifestyle enkel persoonsgegevens om met u contact op te nemen, om u de producten en diensten te kunnen leveren die u bestelde of waarvoor u zich registreerde, ter uitvoering van wedstrijd acties, om u te informeren over haar eigen aanbod en dat van derden door het versturen van nieuwsbrieven , voor direct marketing doeleinden en voor de naleving van de op LOOK Fashion & Lifestyle van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin.

  Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelde van LOOK Fashiono & Lifestyle wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops,… . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelde zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

  Als u een product of dienst aankoopt bij LOOK Fashion & Lifestyle, verzamelt LOOK Fashion & Lifestyle, als onderdeel van het aan- en verkoopproces, de persoonsgegevens die u ons geeft, zoals uw naam en achternaam, adres of e-mailadres en betalingsgegevens. Deze informatie is nodig om uw transactie te verwerken, om u te helpen bij de levering van onze producten en diensten (inclusief boekhouding en facturering) en voor de klantenservice. Dit is een contractuele vereiste om LOOK Fashion & Lifestyle in staat te stellen de door u gevraagde transactie uit te voeren of voor te bereiden. Indien de hierboven vermelde informatie niet wordt verstrekt, is het onmogelijk zijn om de transactie uit te voeren.

  In ieder geval kan LOOK Fashion & Lifestyle persoonsgegevens verwerken voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om hun diensten te evalueren.

  Het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, zowel voor LOOK Fashion & Lifestyle zelf als voor haar commerciële partners, is onderworpen aan uw toestemming. U kan deze toestemming in volledige vrijheid geven of weigeren, al kan uit de weigering volgen dat bepaalde onderdelen van onze website en/of bepaalde producten of diensten niet langer beschikbaar zullen zijn.

  LOOK Fashion & Lifestyle biedt een aantal diensten aan (zoals onder meer het uitschrijven van wedstrijd acties) in samenwerking met andere ondernemingen, al dan niet met aanduiding van beide ondernemingen. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten en/of zich ervoor aanmeldt kan LOOK Fashion & Lifestyle de daarbij verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan deze onderneming indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Deze laatste stelt u op de hoogte van alle doeleinden die zij nastreeft bij het gebruik van deze gegevens. Na de geleverde diensten door LOOK Fashion & Lifestyle en de andere onderneming worden deze persoonsgegevens doorgegeven aan deze onderneming, en zal LOOK Fashion & Lifestyle deze persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij u ook heeft ingestemd met het krijgen van nieuwsbrieven verzonden door LOOK Fashion & Lifestyle. LOOK Fashion & Lifestyle is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere ondernemingen en raadt u aan om hun privacy beleid te lezen, dat kan afwijken van dat van LOOK Fashion & Lifestyle. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

  Het is mogelijk om LOOK Fashion & Lifestyle te melden dat u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent haar producten- en dienstenaanbod en bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Deze melding kan gebeuren a.d.h.v. het volgende e-mailadres: info@lookfl.com . In dit geval worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij LOOK Fashion & Lifestyle kan aantonen dat er zwaarwegende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van enige rechtsvorderingen.

  De websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, op verbetering, verwijdering, beperking of overdracht ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan LOOK Fashion & Lifestyle. De websitebezoeker heeft ook een recht op bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hij kan vragen om duiding omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, de (categorieën van) gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de oorsprong van die gegevens en de logica, de betekenis en de beoogde gevolgen van een eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

  Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing. Voor zover LOOK Fashion & Lifestyle gebruik zou maken van onvolledige en/of niet ter zake dienende gegevens, gegevens die onrechtmatig worden geregistreerd, meegedeeld of verwerkt en/of gegevens die langer werden bewaard dan toegelaten, kan u de verwijdering en/of het verbod van het gebruik ervan vragen. Het volstaat hiertoe om een e-mailbericht te sturen naar info@lookfl.com met een kopie van uw identiteitskaart en een gedagtekend en ondertekend verzoek in bijlage. Dezelfde bijlagen zijn vereist indien u ons per brief wenst te contacteren, a.d.h.v. de voormelde contactgegevens. LOOK Fashion & Lifestyle poogt deze verzoeken ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst te beantwoorden.

  In principe bewaart LOOK Fashion & Lifestyle de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van LOOK Fashion & Lifestyle met betrekking tot deze gegevens, tenzij uitdrukkelijk een andere periode wordt vermeld en indien u een aankoop heeft gedaan bij ons in welk geval uw contactgegevens voor deze aankoop en andere gegevens nodig voor de uitvoering van deze koopovereenkomst in ieder geval 10 jaar worden bijgehouden of zolang de garantie loopt op het product.

  Om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen, neemt LOOK Fashion & Lifestyle en haar serviceproviders redelijke voorzorgsmaatregelen en past algemeen erkende beveiligingsstandaarden toe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, worden geopend, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of vernietigd. Persoonsgegevens worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de aard van de informatie. In geval van betwisting kan de betrokkene zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (voor België gevestigd te B-1000, Brussel, Drukpersstraat 35, www.privacycommission.be) die bevoegd is voor privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Niettegenstaande de voorwaarden van dit privacy beleid, kan de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens buiten de voorwaarden van dit privacy beleid om gebeuren, voor zover voorzien is in enige toepasselijke privacy wetgeving of andere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is. In het bijzonder kan LOOK Fashion & Lifestyle persoonsgegevens openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien LOOK Fashion & Lifestyle te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de rechten of eigendommen van LOOK Fashion & Lifestyle te beschermen en te verdedigen, in dringende omstandigheden op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

  De website www.lookfl.com kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarop dit privacy beleid niet van toepassing is aangezien deze worden beheerd door derden. Wanneer u op één van deze hyperlinks klinkt, kunt u naar een andere website worden doorgestuurd waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid.

   

  Cookiebeleid

  Wat zijn cookies ?

  Tijdens uw bezoek aan LOOK Fashion & lifestyle kunnen er cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden die een website naar uw computer stuurt wanneer u de website bezoekt en die op uw computer worden bewaard. Deze bestanden maken het mogelijk dat u als gebruiker wordt herkend bij een later bezoek aan LOOK Fashion & lifestyle. Wij gebruiken deze cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, door rekening te houden met uw eerdere bezoeken. Een cookie is dus volledig passief en bevat geen software programma’s, virussen of ‘spyware’.

  Gebruik van cookies op LOOK Fashion & Lifestyle

  Wij maken gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt. LOOK Fashion & Lifestyle verstuurt zelf een aantal, zo kunnen we uw gebruikerservaring van de website verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taalinstellingen op te slaan of te vermijden dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet.

  Ook partners van LOOK Fashion & Lifestyle plaatsen cookies, die door of voor hen werden ontwikkeld en waarbij enkel deze partners toegang tot de cookies en de verzamelde informatie hebben. LOOK Fashion & Lifestyle heeft dus geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud en de werking van deze cookies. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld cookies toevoegen aan hun advertenties om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, om u enkel interessante advertenties te tonen.

  Daarnaast doet LOOK Fashion & Lifestyle beroep op derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analyse is nodig voor LOOK Fashion & Lifestyle om haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers, wederom om het gebruiksgemak ervan te verhogen. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Het gaat onder meer om Facebook’s befaamde ‘Like button’ en ‘Like box’ , waarbij Facebook de bezoekers kan herkennen a.d.h.v. cookies.

  Cookies weigeren of verwijderen

  Indien u de LOOK Fashion & Lifestyle-website verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link “verder gaan” aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaardt. Het is mogelijk om de installatie van cookies te weigeren, via de browserinstellingen van uw computer. Wel zullen sommige onderdelen van onze websites dan mogelijks niet of niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website van LOOK Fashion & Lifestyle.